1. Organisasjon
  Porsangerne er et blandet kor. Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Sangerforum.
 2. Formål
  Porsangerne har som mål å fremme sang- og musikkglede i Porsanger.
 3. Medlemskap
  Alle kvinner og menn fra 15 år og oppover kan bli medlem. Kontingenten betales i september og februar.
 4. Årsmøte
  Årsmøte avholdes innen utgangen av januar. Årsmøtet vedtar budsjett, godkjenner regnskap og årsmelding samt handlingsplan. Saker til årsmøte må være styret i hende minst to uker før årsmøte. Innkalling til årsmøte skal skje minst 3 uker før årsmøte.
 5. Styre
  Årsmøtet velger et styre som skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to  varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret velges for to år. En revisor velges for to år. Noteutvalg bestående av dirigent og minst to medlemmer velges for to år på årsmøte. Styret skal arbeide aktivt for å ivareta den kunstneriske fremdriften i koret.
 6. Økonomi
  Årsmøte fastsetter medlemskontingenten.